Beroepsaansprakelijkheid

Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Ondanks al uw inspanningen om schade te vermijden, blijft de kans reëel aanwezig dat u bij de uitoefening van uw beroepsactiviteit aansprakelijk gesteld wordt voor veroorzaakte schade. Deze aansprakelijkheid kan zowel van contractuele als van extra-contractuele aard zijn.

Dit kan door een simpele vergetelheid, een onvoorzichtigheid of een fout waardoor u schade kan toebrengen aan derden of klanten. En wie schade veroorzaakt door een fout dient deze te vergoeden.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert schade als gevolg van een beroepsfout.

Onder beroepsfout wordt verstaan: iedere tekortkoming aan plichten, nalatigheid, onjuistheid of vergissing, elke misleidende verklaring, elk verzuim, … begaan door de verzekerde in de uitoefening van zijn beroep.

Let wel: er gelden een aantal algemene uitsluitingen:

–  zaken die men niet mag/kan verzekeren zoals opzet, boetes of gekende feiten of oorzaken die algemeen uitgesloten worden van herverzekering (oorlog, burgeroorlog, radioactiviteit enz.). Een voorbeeld van opzet is het bewust invoeren van foutieve gegevens. Dat zal dus niet verzekerd worden.

– zware fouten (hoewel die door de verzekeraar niet zomaar lukraak mag gehanteerd worden). Enkel de handelingen die in de polis nominatief benoemd worden als ‘zware fout’ mogen als dusdanig worden uitgesloten.

Daarnaast zijn er nog een aantal uitsluitingen zoals vermeld in de geldende algemene voorwaarden.

Ter info

! Een BA familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die u (of iemand van uw gezin) aan derden berokkent als privé persoon en wanneer die schade veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.  De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een beroepsactiviteit is hierin uitgesloten.

! De verzekering beroepsaansprakelijkheid, is altijd uitgesloten uit de aansprakelijkheidsverzekeringen BA uitbating en BA na levering.